Partneriaethau PLWM

Digwydd Drysau Agored - Open Doors Event

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Cyngor Cefn Gwlad Cymru yw’r prif bartner ariannu yn sgîl ei gyfraniad o £45,000, ac mae Cadw wedi cyfrannu £15,000.  Mae hynny’n dangos eu bod yn cydnabod yr angen am brosiectau sy’n ymwneud â safleoedd hanesyddol ac amgylcheddol sensitif a’r cymunedau gwledig sydd wrth eu hymyl.

Cymdeithas Mwyngloddiau Cymru ac Ymddiriedolaeth Cadw Mwyngloddiau Cymru yw’r grŵp llywio, yn ogystal â phartneriaid eraill nad ydynt yn cyfrannu arian.  Mae ffurfio grŵp llywio wedi sicrhau bod sefydliadau â chylchoedd gwaith sydd weithiau’n gwrthdaro â’i gilydd yn cael cyfle i fynd ati wyneb yn wyneb i drafod materion mwy cyffredinol a materion sy’n benodol i safle. 

Mae aelodau’r grŵp llywio’n cynnwys:

 • Cadw
 • Cyngor Cefn Gwlad Cymru
 • Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru
 • Pentir Pumlumon
 • Amgueddfa Genedlaethol Cymru
 • Archeoleg Cambria
 • Archifdy Ceredigion
 • Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
 • Amgueddfa Ceredigion
 • Cyngor Sir Ceredigion
 • Comisiwn Coedwigaeth Cymru
 • Amgueddfa Mwynglawdd Arian-Plwm Llywernog
 • Grŵp Ymchwil y Mwyngloddiau Cynnar
 • Cymdeithas Genedlaethol Sefydliadau Treftadaeth Mwyngloddio
 • Ymddiriedolaeth Cadw Mwyngloddiau Cymru.

Mae aelodau’r fforwm yn cwrdd yn flynyddol ac yn cadw mewn cysylltiad â’i gilydd drwy e-bost. Caiff yr aelodau’r manylion diweddaraf am weithgareddau pwysig y prosiect.