Media Archive

Mercher, 27 Ionawr, 2010
Mae Amgueddfa Ceredigion yn gweithio ar y cyd â BBC Cymru ar brosiect mawr i adrodd "Hanes y Byd" drwy ddefnyddio'r gwrthrychau y mae bodau dynol yn gadael ar eu holau.
Plwm -yn yr Amgueddfa Ceredigion
Mercher, 27 Ionawr, 2010
Mae ucheldiroedd Ceredigion yn frith o olion diwydiant sy'n deillio yn ol canrifoedd. Bu cloddio am blwm, arian ac aur yng Nheredigion ymhell cyn i'r Rhufeiniad gyffaedd a bu mwyngloddio yn ddiwydiant pwysig yng Ngheredigion yn ystod y 18fed a'r 19eg ganrif.
Penwythnos Treftadaeth Ceredigion
Mawrth, 19 Ionawr, 2010
Bwriedir cynnal penwythnos treftadaeth PLWM yn 2010 ar benwythnos 29 a 30 Mai 2010. Bydd y teithiau’n canolbwyntio ar ardal Pontrhydfendigaid yng Ngheredigion a byddant yn ymweld â mwynfeydd gan gynnwys Frongoch, Abaty Consol, Cwm Mawr a Llwyn Malus. Bydd aelodau o Ymddiriedolaeth Cadwraeth Mwynfeydd Cymru’n arwain y teithiau.
Vale of Rheidol Railway from Aberystwyth to Devil's Bridge - Audio Project
Mawrth, 19 Ionawr, 2010
Mae’r amser wedi dod i ddarparu traciau sain ar drên stêm Cwm Rheidol o Aberystwyth i Bontarfynach. Mae angen penderfynu beth rydym am ei ddweud am y daith hyfryd hon drwy ucheldir Ceredigion, sef llwybr prydferth 11 ¾ milltir o hyd gyda saith arhosfa cyn i’r trên gyrraedd gorsaf fynyddig Pontarfynach 700 metr uwchlaw’r môr. Mae’r dreftadaeth ar hyd y llwybr yn gyfoethog. Mae’n pasio heibio i olion 14 o hen safleoedd cloddio plwm,...
Ystrad Einion
Iau, 17 Rhagfyr, 2009
  Mae Prosiect Animeiddio ar Fwynglawdd Ystrad Einion ar fin cael ei gynhyrchu.   Mae digwyddiad a fydd PLWM ynghlwm ag ef, sef prosiect animeiddio 3D newydd yn cymryd lle ym mis Chwefror 2010.  Mae PLWM yn gweithio gyda’r Comisiwn Brenhinol i gynhyrchu animeiddiad 3D o weithfeydd mwynglawdd Ystrad Einion a fydd wedyn yn cael ei gadw yn Amgueddfa Ceredigion, Aberystwyth.   Ceir manylion o’r digwyddiad isod:
Cloddio am Hanes yng Nghwm Rheidol yn Llwyddiant Ysgubol!
Iau, 1 Hydref, 2009
Roedd dydd Sadwrn Medi 12fed yn ddiwrnod cofiadwy i Gwm Rheidol. Nid yn unig yr oedd yn un o ddiwrnodau mwyaf heulog yr haf ond dyna’r diwrnod pan ddaeth tua 150 o bobl at ei gilydd hefyd i ddathlu treftadaeth y cwm, ei dirwedd a’r bobl sy’n byw yno. Er bod pwyslais ar y gorffennol a’r diwydiant cloddio am fetel a fu mor bwysig wrth ffurfio cymuned Cwm Rheidol, casglwyd llawer o wybodaeth hefyd am fywydau pobl heddiw a’u hatgofion eu hunain.
Drysau Agored yn Llwyddiant
Llun, 21 Medi, 2009
Roedd y Penwythnos Drysau Agored a gynhaliwyd yn Ffwrnais a Mwynglawdd Ystrad Einion ar 12fed a 13eg Medi yn llwyddiant ysgubol ymhlith pobl leol a thwristiaid fel ei gilydd. Nid yn unig y daeth dros 120 o bobl i fynd ar y teithiau tywysedig o amgylch y Ffwrnais hanesyddol a chyn-safle mwynglawdd Ystrad Einion gerllaw, daeth pobl â thywydd da a cheisiadau am lawer mwy o ddigwyddiadau fel hyn yn y dyfodol hefyd.  
Penwythnos Drysau Agored PLWM yn Ffwrnais ac Ystrad Einion
Mercher, 9 Medi, 2009
Cynhelir Penwythnos Treftadaeth Ewropeaidd Drysau Agored yng Ngheredigion, ar 12fed a 13eg Medi 09, a fydd yn golygu bod aelodau o’r cyhoedd yn gallu dod am sgyrsiau a theithiau tywysedig am ddim yn heneb gofrestredig Cadw yn Ffwrnais Dyfi, sef ffwrnais chwyth golosg sy’n dyddio o 1755 (i’r Gogledd o Aberystwyth), a’r cyn-fwynglawdd plwm gerllaw, Ystrad Einion, y mae’r ddau ohonynt yn berlau diwydiannol cudd yng Ngogledd Ceredigion. Mae PLWM yn gweithio gyda CADW i...
Cloddio Am Hanes yng Nghwm Rheidol
Gwener, 14 Awst, 2009
Nodwch 12 Medi yn eich dyddiadur: dewch i Gwm Rheidol i brofi diwrnod o ddarganfod hanesion cudd, gwrando ar straeon, hel atgofion a'u cofnodi. Bydd math gwahanol iawn o gloddio yn digwydd yng Nghwm Rheidol ger Aberystwyth ddydd Sadwrn 12 Medi 2009. Yn lle'r plwm a'r mwynau eraill a arferai gael eu cloddio yn y cwm a'r cyffiniau, bydd pobl yn cymryd rhan mewn prosiect i gasglu a thrafod hanes a chymeriad arbennig y cwm yn seiliedig ar etifeddiaeth y mwyngloddiau a hanes lleol.
launch of mining wheel in Pont-rhyd-y-groes
Llun, 29 Mehefin, 2009
Mae olwyn treftadaeth fwyngloddio sydd newydd ei hailadeiladu’n berffaith, ac sydd yn y ffordd orau bosibl yn “ffug”, bellach yn sefyll yn falch yn y gyrchfan boblogaidd i dwristiaid, pentref ucheldirol Pontrhydygroes. Gall ymwelwyr a’r gymuned bellach weld yr olwyn ddŵr ar waith am y tro cyntaf a dathlu’r lle picnic hyfryd hwn, gyda seddau picnic a bwrdd gwybodaeth, ar y mwynglawdd yr oedd yr olwyn yn rhan ohono.